Aktywność PTTOKS/Poznań

1 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach posiedzenia PTToks Oddział w Poznaniu odbyło się seminarium, podczas którego dr hab. Małgorzata Kujawska, prof. UMP wygłosiła referat pt. „Grafen jako aktywny czynnik przeciwdziałający synukleinopatii?” Podczas wykładu omawiany był problem synukleinopatii i związane z tą patologią ograniczenia metod badawczych oraz przedstawiono przegląd aktualnie rozwijanych w fazie klinicznej czynników celujących w inkluzje a-synukleiny. Profesor Kujawska w oparciu o uzyskane wyniki badań i dane literaturowe przedstawiła potencjał nanostruktur grafenowych do bezpośredniego oddziaływania na patologiczne formy a-synukleiny. Wykład został poszerzony o doświadczenia prelegentki z pobytu naukowego w Japonii, gdzie realizowała prezentowane badania.

21 lutego 2023 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład pod tytułem "Dzieje tlenu, od filozofii przyrody do współczesnego szpitala wygłosił dr hab. n. med. Paweł Sobczyński prof. UMP, Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

plik

24 listopada 2022 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wygłoszono trzy wykłady. Pierwszą prelegentką była Pani dr n. med. Magdalena Łukasik-Głębocka, Kierownik Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, która zaprezentowała wykład nt.: Prawda czy mit – popularne teorie i fakty o toksyczności rtęci. Następnie wystąpiła Pani dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta z Katedry i Zakładu Toksykologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która omówiła "Możliwości diagnostyczne oznaczania metali w materiale biologicznym". Jako ostatnia wystąpiła Pani dr n. farm. Marta Szukalska z Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która zaprezentowała wykład dotyczący "Analizy metali w alternatywnych materiałach biologicznych jako narzędzia w toksykologii".

7 kwietnia 2022 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład pod tytułem "Pigułka gwałtu może być wykryta pod warunkiem właściwego zabezpieczenia dowodów wygłosił Pan dr hab. Marek Wiergowski z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Spotkanie odbyło się on-line.

26 listopada 2021 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład pod tytułem "Porfirynoidy - osobno i w połączeniach z nanocząstkami, jako potencjalne fotosensybilizatory i katalizatory - blaski, cienie, w tym ... toksykologiczne odcienie badańwygłosił Pan Profesor dr hab. Tomasz Gośliński, Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych i Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UMP.

plik

28 czerwca 2021 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład wygłosiła Pani Prof. dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, z Katedry i Zakładu Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry UMP pt.: "Ryzykowne związki ze słońcem"

plik

28 listopada 2019 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład wygłosił Pan Prof. dr hab. Bartosz Kempisty, z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, oraz Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej UMP pt.: "Hodowla pierwotna komórek ludzkich i zwierzęcych jako strategia poszukiwania ich właściwości macierzystych"

plik

17 czerwca 2019 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład wygłosił Pan Prof. dr hab. Błażej Rubiś, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej pt.: "Telomeraza jako cel terapii przeciwnowotworowej"

plik

13 grudnia 2018 r. w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział w Poznaniu wykład wygłosił Pan Prof. dr hab. Krzysztof Książek, Kierownik Uczelnianego Centrum Aparaturowego pt.: „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Uczelnianym Centrum Aparaturowym, a boicie się zapytać”.

plik