Krajowy Rejestr Toksykologów

Polski Krajowy Rejestr Toksykologów (KRT) działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (PTTOks: http://pttoks.wum.edu.pl/) oraz pośrednio pod patronatem EUROTOX - organizacji zrzeszającej krajowe europejskie towarzystwa toksykologiczne.

 Celem utworzenia Rejestru Toksykologów EUROTOX było stworzenie bazy danych o pracujących w Europie naukowcach z dziedziny toksykologii oraz ułatwienie instytucjom i osobom zainteresowanym wszelkimi zagadnieniami z zakresu toksykologii  dostępu do specjalistów z różnych dziedzin tej dyscypliny.  

Naukowcy zarejestrowani przez PTToks otrzymują odpowiednie certyfikaty wystawione przez PTToks i EUROTOX, mogą występować w charakterze autoryzowanych przez PTToks i EUROTOX ekspertów z dziedziny toksykologii i służyć swoją wiedzą wszystkim osobom zainteresowanym problemami związanymi z toksykologią, takim jak np. przedstawiciele mediów, pracownicy administracji państwowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych jak również przedsatwiciele przemysłu czy innych niż toksykologia gałęzi nauki. 

Szczegóły dotyczące ubiegania o się o wpis do Krajowego Rejestru Toksykologów są opisane w Regulaminie (plik).

Wniosek o wpis należy złożyć na odpowiednich Formularzach (plik)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres podany tutaj

Obecnie w skład Komisji ds. Rejestracji Toksykologów wchodzą: Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Murias, Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ORCID, Z-ca przewodniczącego: Prof. dr hab. Krzysztof Ludwicki – Ekspert Państwowego Zakładu Higieny – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ORCID, Prof. dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota, Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi ORCID, Prof. dr hab. Edyta Reszka, Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ORCID, Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ORCID

 

Obecnie w KRT zarejestrowane są następujące osoby (wymienione w kolejności alfabetycznej):